spoločnosti Pedro SK, s.r.o., Hollého 1175/26, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 45538751, DIČ: 2023161921, IČ DPH : SK2023161921, reg. na Okr. súde Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo: 23043/R

MALOOBCHOD

1. DODACIE LEHOTY

Pokiaľ je tovar na sklade, bude zaslaný do 48 hodín po obdržaní objednávky.Tovar, ktorý nie je na sklade bude zaslaný do 14 až 21 dní od obdržania objednávky, alebo budeme zákazníka kontaktovať.

2. PLATOBNÉ PODMIENKY

A - DOBIERKA 

B - HOTOVOSŤ (platí iba pri osobnom odbere) 

C - PLATBA NA ÚČET : č.účtu : SK40 7500 0000 0040 1265 4392, pri platbe uvádzajte variabilný symbol číslo objednávky.

3. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Tovar Vám bude odoslaný Slovenskou poštou alebo osobne našou firmou. Tovar si môžete vyzdvihnúť aj osobne na predajni ul.Trenčianska cesta 1512/67 v Bánovciach nad Bebravou Kontakt : 038 38 11 184 Otváracie hodiny : Pondelok - Piatok od 09:00 - 16:30 ( Obedná prestávka od 11:30 do 12:00 ) Sobota od 09:00 - 12:00 a Nedeľa : ZATVORENÉ . 

CENY POŠTOVNÉHO A BALNÉHO :

pri celkovej objednávke nad 100,-EUR je poštovné ZDARMA

pri celkovej objednávke do 100,-EUR je poštovné 5,00EUR

osobný odber ZDARMA Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad.

Sme plátcovia DPH.

4. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Na každý tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba, ktorá je pri tovare ponúkaného v našom internetovom obchode 24 mesiacov, okrem tovaru, ktorý nedosahuje svoju životnosť tejto doby.(napr. žiarovky, ...)

Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné a skryté vady tovaru, ktoré nie sú zlúčiteľné s jeho funkčnosťou, užitočnými a estetickými vlastnosťami.

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA VADY VZNIKNUTÉ NEODBORNOU MONTÁŽOU KUPUJÚCEHO.

Pred začatím reklamačného konania je nutné kontaktovať predávajúceho e- mailom na adrese objednavky@pedro-tuning.sk.

Popísať v krátkosti druh závady a priložiť fotodokumentáciu vady na výrobku. Predávajúci rozhodne o ďalšom postupe a pri nutnosti zaslania výrobku späť, postupuje podľa ďalších bodov.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť osobne alebo poštou na adresu:

PEDRO SK,s.r.o.

Trenčianska cesta 1512/67

957 01 Bánovce nad Bebravou.

K tovaru je potrebné priložiť doklad o zakúpení tovaru, popísať zistené závady pomocou REKLAMAČNÉHO PROTOKOLU a uviesť nárok, ktorý kupujúci v dôsledku závady Uplatňuje.

Reklamačný formulár na stiahnutie: stiahnuť formulár

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie: stiahnuť formulár

Kupujúci môže uplatniť nasledujúce nároky:

Dodanie chýbajúceho tovaru alebo výmenu tovaru za nový. V niektorých prípadoch je Možnosť požadovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej čiastky. O reklamácii bude rozhodnuté(t. j. reklamovaný tovar bude prijatý, či odmietnutý k vybaveniu Reklamácie)ihneď po doručení tovaru na uvedenú adresu firmy, v zložitých prípadoch do 30 kalendárnych dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (po uplynutí 30 kalendárnych dní) má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.    

Alternatívne riešenie sporov:

V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

5. Zákonné vrátenie tovaru

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji") má každý kupujúci právo odstúpiť v lehote 14 pracovných dní od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a vrátiť tovar predávajúcemu.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie: stiahnuť formulár 

Predávajúci má povinnosť vrátiť kupujúcemu náklady na tovar. V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

- výrobok musí byť vrátený v nepoškodenom stave.

- výrobok nesmie preukazovať známky používania.

- výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky (visačky) a všetko príslušenstvo.

- zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim.

V prípade splnenia všetkých vyššie uvedených náležitostí bude kupujúcemu vrátená plná kúpna cena do 14 dní od odstúpení od zmluvy. 

V prípade, že sa rozhodnete v tejto lehote vrátiť zakúpený tovar, informujte nás o tom prosím prostredníctvom elektronickej pošty na adrese objednávky@pedro-tuning.sk ešte pred doručením tovaru do našej spoločnosti.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,    

ORGÁN DOZORU

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59

911 01 Trenčín

Hypertextový odkaz na SOI : https://www.soi.sk

SOI - https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Sledujte nás na Facebooku